ترجمه مقاله

free-swimming

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شنا کردن آزاد، شناور، قادر به شنا
ترجمه مقاله