ترجمه مقاله

fractureproof

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شکستگی
ترجمه مقاله