ترجمه مقاله

focusses

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تمرکز می کند
ترجمه مقاله