ترجمه مقاله

focuser

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تمرکز
ترجمه مقاله