ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

flurrying

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تکان دهنده، عصبانی کردن، اشفتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ