ترجمه مقاله

flowering tree

دیکشنری انگلیسی به فارسی

درخت گل
ترجمه مقاله