ترجمه مقاله

flowering tobacco

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گلبرگ تنباکو
ترجمه مقاله