ترجمه مقاله

flowering stone

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سنگ گل
ترجمه مقاله