ترجمه مقاله

flowering quince

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گل سرخ
ترجمه مقاله