ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

flowered

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گلدار، گل کردن، شکوفه دادن، گلکاری کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ