ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

flower

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گل، شکوفه، درخت گل، سر، نخبه، گل کردن، شکوفه دادن، گلکاری کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ