ترجمه مقاله

flower bud

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جوانه گل، غنچه گل، شکوفه
ترجمه مقاله