ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

flight

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پرواز، گریز، عزیمت، یک رشته پلکان، مهاجرت، سلسله، پرواز کردن، پریدن، کوچ کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ