ترجمه مقاله

flash-frozen

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فلش یخ زده
ترجمه مقاله