ترجمه مقاله

flash flood

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سیل فلش، سیل برق اسا
ترجمه مقاله