ترجمه مقاله

flash card

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کارت فلش، فلاش کارت، ورقه تمرین بصری
ترجمه مقاله