ترجمه مقاله

flagrantly

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آشکارا
ترجمه مقاله