ترجمه مقاله

flagrant

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آشکار، وقیح، زشت، برملا، انگشت نما، اشکار
ترجمه مقاله