ترجمه مقاله

five-flowered gentian

دیکشنری انگلیسی به فارسی

هندی پنج گلدار
ترجمه مقاله