ترجمه مقاله

fiftieth

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پنجمین، پنجاهمین، پنجاهم، یک پنجاهم
ترجمه مقاله