ترجمه مقاله

fatigue fracture

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شکستگی خستگی
ترجمه مقاله