ترجمه مقاله

farce

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فرسنگ، کار بیهوده، تقلید، نمایش خنده اور، لودگی، مسخرگی
ترجمه مقاله