ترجمه مقاله

family

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خانواده، خاندان، فامیل، خانوار، عشیره، حی، طایفه
ترجمه مقاله