ترجمه مقاله

fallowing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سقوط، خیش زدن، خیش کشیدن
ترجمه مقاله