ترجمه مقاله

fall-flowering

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سقوط گلدهی
ترجمه مقاله