ترجمه مقاله

factorized

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فاکتور
ترجمه مقاله