ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

extravasating

دیکشنری انگلیسی به فارسی

extravasating، بداخل بافت ریختن، نشست کردن، از مجرای طبیعی بیرون رفتن، از مجرای خود بیرون انداختن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ