ترجمه مقاله

extinction angle

دیکشنری انگلیسی به فارسی

زاویه انقراض
ترجمه مقاله