ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

exserts

دیکشنری انگلیسی به فارسی

exserts، بیرون دادن، برامده بودن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ