ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

exserted

دیکشنری انگلیسی به فارسی

exserted، بیرون دادن، برامده بودن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ