ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

exsert

دیکشنری انگلیسی به فارسی

exsert، بیرون دادن، برامده بودن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ