ترجمه مقاله

expressed almond oil

دیکشنری انگلیسی به فارسی

روغن بادام را بیان کرد
ترجمه مقاله