ترجمه مقاله

experimental extinction

دیکشنری انگلیسی به فارسی

انقراض تجربی
ترجمه مقاله