ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

exhort

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اذیت کردن، نصیحت کردن، تشویق و ترغیب کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ