ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

exerts

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اعمال می کند، بکار بردن، اعمال کردن، اجرا کردن، نشان دادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ