ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

exert

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اعمال، بکار بردن، اعمال کردن، اجرا کردن، نشان دادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ