ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

exceed

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تجاوز، تجاوز کردن، متجاوز شدن از، تجاوز کردن از، متجاوز بودن، بالغ شدن بر، قدم فراتر نهادن، تخطی کردن از
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ