ترجمه مقاله

every year

دیکشنری انگلیسی به فارسی

هر سال
ترجمه مقاله