ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

event

دیکشنری انگلیسی به فارسی

رویداد، واقعه، حادثه، اتفاق، عارضه، سانحه، روی داد، سرگذشت، پیش امد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ