ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

evasions

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تبعیض، گریز، طفره، تجاهل، طفره روی، بهانه، حیله، گریز زنی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ