ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

etherizes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اتریز می شود، با اتر مخلوط کردن، با اتر ترکیب کردن، با اتر بیهوش کردن، کرخت کردن، بی هوش کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ