ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

etherized

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اتریت شده، با اتر مخلوط کردن، با اتر ترکیب کردن، با اتر بیهوش کردن، کرخت کردن، بی هوش کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ