ترجمه مقاله

etched

دیکشنری انگلیسی به فارسی

لعنتی، سیاهقلمکردن، قلم زدن
ترجمه مقاله