ترجمه مقاله

equivocatory

دیکشنری انگلیسی به فارسی

متضاد
ترجمه مقاله