ترجمه مقاله

encake

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تکان دادن
ترجمه مقاله