ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

embattles

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سفینه، حاضر بجنگ شدن، تحت فشار شدید قرار دادن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما