ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

embattle

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مهاجم، حاضر بجنگ شدن، تحت فشار شدید قرار دادن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما