ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

elucidates

دیکشنری انگلیسی به فارسی

توضیح می دهد، روشن کردن، توضیح دادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ