ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

elucidate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

روشن کردن، توضیح دادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ