ترجمه مقاله

Electrophorus electric

دیکشنری انگلیسی به فارسی

الکترود الکتریکی
ترجمه مقاله